• Mali yaptırım getiren Vergi Cezaları (Vergi Ziyaı- Usulsüzlük- İş yeri kapama)
  • Hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren vergi suçları(kaçakçılık- mükellifin özel işlerini yapma- mahremiyetinin ihlali)
  • Vergi uyuşmazlığın idari yollarla çözümü
  • Uyuşmazlığın dava yoluyla çözümü
  • Vergi davalarında tebligat ve cevap verme
  • Amme Alacağının tahsiline ilişkin uyuşmazlık
  • Vergi mahkemesinin nihai kararına karşı başvuru yolları- Temyizi
  • Vergide uzlaşma- pişmanlık