4857 sayılı iş kanunu nun İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI ile ilgili kanun metni
İşçi özlük dosyası
Madde 75
“İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler.İşveren bu dosyada işçinin kimlik bilgilerinin yanında bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.”

Söz konusu metin incelendiğinde işverenlerin çalıştırdıkları tüm işçiler için işyerinde işçi özlük dosyası oluşturması gerekmektedir.Bu özlük dosyasında tüm belge ve bilgiler üçüncü şahıslardan saklı kalmak kaydıyla bulunmalıdır.

Tüm işverenlere yardımcı olması için bu PERSONEL SİCİL DOSYASI hazırlanmıştır.

İçinde neler bulunmaktadır;
– Elemen istek formu
– İş talep ve bilgi Formu
– Belirli süreli iş sözleşmesi
– Belirsiz süreli iş sözleşmesi
– İbraname
– Bilgilendirme tebliği
– Sözleşmenin Feshi Tutanağı
– Mazeretsiz işe gelmeme/İşte çalışmama Tuatanğı
– Fazla çalışma için Onay Yazısı
– Zarar bildirimi Tutanağı
– Noter ihtarnamesi
– İşe izinsiz geç gelme/gelmeme ihtar formu
– Ücret kesme cezası tutanağı
– İşçilere gönderilecek işe davet yazısı örneği
– Mevsimlik işçilere gönderilecek işe davet yazısı örneği
– Değerlendirme personel alımı ve işe son verme formu
– Deneme dönemi değerlendirme formu
– Yetkinlik geliştirme ve eğitim formu
– Yıllık ücretli izin defteri
– İşten çıkış bildirimleri
– ve diğer detaylar …